Legal information

Calgus är en svensk analysdriven specialfond som investerar på svenska börsen. Fonden förvaltas av Sivers Urban Fonder AB. Calgus står under Finansinspektionens tillsyn och beviljades tillstånd den 14 maj 2009 samt AIFM tillstånd den 30 mars 2015. Viktig riskinformation


Carl Urban
FörvaltarE

Född i Stockholm 1961. Han började arbeta i familjeföretaget Förvaltnings AB Urbanius med fastigheter 1979, vars bestånd är koncentrerat till Stockholms innerstad. Han tog över ägandet och förvaltningen av fastigheterna 1989. Sedan 30 år har han investerat och förvaltat kapital på börsen och är sedan 2010 förvaltare av på Sivers Urban Fonder AB.

Vid sidan av börsen är havskappsegling och tennis hans stora intressen.

Carl är gift och har fyra barn.

Telefon: + 46 8 662 39 79
Mobil: + 46 707 353 415
E-mail: cu@calgus.com

Gustaf von Sivers
VD / ANALYTIKER

Född i Stockholm 1958. Civilekonom från Stockholms Universitet. Diplomerad Finansanalytiker.
Gustaf gjorde sin första aktieaffär 1976 och har arbetat med professionellt med aktier sedan 1981. Började arbeta på Alfred Berg och fortsatte sedan på Hägglöf & Ponsbach Fondkommission som börsmäklare och analytiker. Därefter var han tre år som analytiker på riskkapitalbolaget Purpose AB. Där analyserades förutom börsaktier även onoterade bolag, bland annat Hallbergs Guld som köptes och sedan såldes till Guldfynd. Utöver detta har han sedan 1993 på deltid byggt upp och utvecklat ett eget företag i förpackningsbranschen. Från 1996 har han arbetat med Carl Urban med gemensam aktieförvaltning. Han har varit VD och analyschef för Sivers Urban Fonder sedan 2009.

Gustaf är gift och har tre barn.

Gustaf von Sivers
Telefon: + 46 8 662 39 79
Mobil: + 46 733 623 043
E-mail: gvs@calgus.com

Styrelsen i Sivers Urban Fonder AB

Christoffer Saidac, Peter von Sivers, Carl Urban, Gustaf von Sivers

Christoffer Saidac
Styrelseordförande

Född 1959. Jur. kand. och civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Fullgjort militärtjänst vid Försvarets tolkskola. Advokat och partner på Advokatfirman Hannes Snellman, och innan dess på Advokatfirman Vinge 1984- 2010, med inriktning på bland annat kapitalmarknadsfrågor och bolagsstyrningsfrågor.

Peter von Sivers
Ledamot

ödd 1947. Civilekonom Stockholms Universitet. ISMA 1978, UKSIP Investment Management Certificate 2001, SwedSec licens 2001. Tidigare uppdrag: Investment Director DnB NOR Asset Management 2002-2007. Managing Director och Portfolio Manager Skandia Asset Management Ltd. London 1994-2002, förvaltat kapital 1,8bn GBP. Investment Director Skandia Insurance 1982-1994. Chief Eurobond Dealer på Swedbank 1975-1982. Jacobson&Ponsbach 1970-1975. Schaverin Haberman Simon&Co London 1969.

Carl Urban
Ställföreträdande VD

Född 1961. Svenska Arbetsgivarföreningens kurs för företagsledare. Ordförande i Förvaltnings AB Urbanius, Investment AB Urbanor samt styrelseledamot i Investeringsprofil Carl B AB.

Gustaf von Sivers
VD

Född 1958. Civilekonom Stockholms Universitet. Diplomerad Finansanalytiker. Ordförande i Gustaf v. Sivers AB.

Christer Eriksson
Internrevisor

Revisor Osborne Johnsons Revisionsbyrå.

Karoline Falkenberg
Redovisning
Åsa Thelin
Revisor
Tobias Färnlycke
Riskansvarig för fondförvaltningen

Wahlstedt & Partners

Johan Grenefalk
Advokat

Ansvarig för regelefterlevnad
Wesslau Söderqvist

Christoffer Saidac

Klagomålsansvarig

Riktlinjer för ersättning

Inledning
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Sivers Urban AB (nedan kallat bolaget) skall uppfylla de krav som uppställs i 9 kap. 3 § FFFS 2013:10, avseende bolagets ersättningspolicy för anställda i ledande position och för anställd som kan påverka företagets risknivå.

Riktlinjer
För anställd i bolaget utgår fast lön. Lönen bestäms årsvis och förväntas följa utvecklingen på arbetsmarknaden för liknande arbetsuppgifter.

Rörlig ersättning eller så kallad bonus utgår ej.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Så här behandlas dina personuppgifter

Sivers Urban Fonder AB, nedan Sivers Urban, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Sivers Urban behandlar personuppgifter
Sivers Urban behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som investerare eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för finansiell verksamhet t.ex. regler om penningtvätt och dokumentation avseende den finansiella verksamheten. Sivers Urban kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Sivers Urban, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Sivers Urban behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Sivers Urban för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Hur Sivers Urban behandlar dina personuppgifter
Sivers Urban behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som Sivers Urban har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som Sivers Urban behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

Hur dina personuppgifter skyddas
Sivers Urban har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftbehandling. I de fall Sivers Urban anlitar ett personuppgiftbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerad hos Sivers Urban har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Sivers Urban behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att ifråga om personuppgifter som Sivers Urban behandlar:

  1. begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga,
  2. begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller
  3. invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress Sibyllegatan 46 114 42 Stockholm. Behandlar Sivers Urban dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Sivers Urbans behandling av personuppgifter om dig.

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Sivers Urban på info@calgus.com