Anmälan och avtal om investeringssparkonto – ISK

Observera att ett ISK-konto enbart kan öppnas av fysiska personer och dödsbon.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vänligen fyll i anmälan nedan och svara på frågorna. Godkänn sedan med bank-id. När du godkänt med bank-id får du en kopia på avtal och teckning på mail. Teckning kan endast ske vid månadsskiften och anmälan skall vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Likvidbeloppet skall även vara bolaget tillhanda innan börsens stängning på månadens sista börsdag innan månadsskiftet då teckning skall ske.

Kund (kontohavare)
Är du skatteskyldig i USA eller annat land?
Ditt bankkonto för in- och utbetalning till/från ISK-kontot
Likvidbeloppet skall vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte dåteckning skall ske.
Likvidbeloppet skall vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Beloppet skall betalas utan anmodan från Sivers Urban Fonder AB. Betalas inte beloppet i rätt tid kan inte teckning ske och beloppet kommer då att återbetalas.
Likvidbeloppet skall sättas in på bankkonto SEB 5565 10 842 66. Ange namn och/eller personnummer vid insättning.

Här hittar du Fondbestämmelser, Informationsbroschyr och Faktablad: Dokument

Är du förmyndare för annan person?

Frågeformulär

Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Sivers Urban Fonder AB och investera i våra produkter?
Vilken placeringshorisont har du?Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Sivers Urban Fonder AB kommer att uppgå till?Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Sivers Urban Fonder AB?
Vilket är ursprunget till de pengar du placerar?


Personer i politiskt utsatt ställning

Har du eller någon av dina familjemedlemmar* för närvarande eller de senaste 18 månaderna haft ett uppdrag i en politiskt utsatt ställning** eller under denna tid varit medarbetare till en sådan person***?
Läs definitionerna nedan innan du besvarar frågan. Om du behöver hjälp med att reda ut definitionerna kan du kontakta Sivers Urban Fonder AB.

* Med familjemedlem avses: make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar enligt penningtvättslagen 2017:630 1 kap. 10 §.

** Med person i politiskt utsatt ställning avses: stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter, ledamöter i styrelsen för politiska partier, domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, ambassadörer, beskickningschefer, höga officerare i försvarsmakten, och personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; samt personer som ingått i ledningen för en internationell organisation enligt penningtvättslagen 2017:630 1 kap. 8 § punkt 5 och 9 §).

*** Med medarbetare till en person i politiskt utsatt position avses: fysisk person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning eller som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som har eller kan förmodas ha upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt position eller på annat sätt har eller har haft nära affärsförbindelser eller andra förbindelser som har medfört eller kan förmodas medföra förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt penningtvättslagen 2017:630 1 kap, 10 § andra stycket.

Personuppgiftspolicy

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se: Integritetspolicy

Underskrift och intygande

Kunden bekräftar att denne tagit del av och accepterat nedanstående villkor, Allmänna villkor och SUFABs förhandsinformation om investeringssparkonto.

Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om penningtvätt/finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till SUFAB skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress och eventuell roll som person i politiskt utsatt ställning enligt ovan.

Kunden försäkrar härmed att kontot öppnas för kundens egen räkning och för egen användning. Kunden försäkrar vidare att här lämnade uppgifter är aktuella och riktiga.

Avtal om investeringssparkonto

Avtal

Mellan undertecknande fysisk person eller dödsbo (Kunden) och Sivers Urban Fonder AB (”SUFAB”) träffas avtal om investeringssparkonto för Kunden hos SUFAB enligt dessa villkor samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för investeringssparkonto (Allmänna villkor). Kunden bekräftar att denne tagit del av Allmänna villkor och SUFABs förhandsinformation om investeringssparkonto. Avtalet ska anses ingånget när Kunden undertecknat och returnerat ett fullständigt ifyllt avtal, inklusive erforderliga identitetshandlingar, och SUFAB, efter sedvanlig prövning, godkänt Kunden. Kunden kan underteckna avtalet och identifiera sig via SUFABs webbplats, www.siversurban.se. När Kunden blivit godkänd kommer ett investeringsparkonto att öppnas för Kunden. Om Kunden är minderårig, ska denne i alla sammanhang företrädas av dennes ställföreträdare (t.ex. förmyndare). Ställföreträdare ska för SUFAB styrka sin behörighet med de erforderliga handlingar som SUFAB begär samt ska omgående till SUFAB meddela eventuella förändringar avseende densamma.

Allmänt

Investeringssparkontot i SUFAB följer vad som stadgas i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto och därmed sammanhängande lagstiftning. Investeringssparkonto hos fondbolag är en sparform med tillhörande konto för kontanta medel och innehav av andelar i värdepappersfonder och specialfonder som SUFAB förvaltar eller förvarar. I investeringssparkontot ingår obligatoriskt ett konto för kontanta medel i svenska kronor. De kontanta medlen tas emot av SUFAB med redovisningsskyldighet. Vidare kan på investeringskontot ingå innehav av andelar i värdepappersfonder och specialfonder som SUFAB förvaltar, enligt Kundens eget val. Dessa villkor och Allmänna villkor utgör SUFABs avtal om investeringssparkonto. För varje värdepappersfond och specialfond gäller även vid var tid gällande fondbestämmelser och handelsrutiner.

Fullmakt vid transaktioner

Kunden befullmäktigar härmed SUFAB att i samband med transaktioner avseende fondandelar och likvida medel genom SUFAB vidta de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa den begärda transaktionen vilket i tillämpliga fall inbegriper rätten att företräda Kunden vid förvärv/avyttring jämte mottagande/verkställande av leverans av fondandelar samt betalning, mottagande och kvittering av likvida medel för Kundens räkning.

Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. För vissa stater, såsom USA, medför medborgarskapet skattskyldighet.

Reklamation och hävning

Kunden ska enligt punkt 16 i de allmänna villkoren påtala eventuella fel eller brister som framgår av bekräftelse eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från Investeringssparkontot, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt Allmänna villkor, och Kunden ska omgående underrätta SUFAB om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett uppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till SUFAB. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från SUFABs sida.

Elektronisk kommunikation

Kunden samtycker till att SUFAB tillhandahåller information enligt detta avtal via e-post till av Kunden uppgiven e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som Kunden meddelat SUFAB.

SUFAB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning

SUFAB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SUFAB gör inte heller någon bedömning av om placeringen är lämplig eller passande för kunden.

Avgifter

För Investeringssparkontot och transaktioner på Investeringssparkontot utgår avgifter i enlighet vid var tid gällande prislista.

Villkorsändring

Beträffande ändring av dessa villkor, se punkt 23 i Allmänna villkor för investerare.