Personuppgiftspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter

Sivers Urban Fonder AB, nedan Sivers Urban, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Sivers Urban behandlar personuppgifter

Sivers Urban behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som investerare eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för finansiell verksamhet t.ex. regler om penningtvätt och dokumentation avseende den finansiella verksamheten. Sivers Urban kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Sivers Urban, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Sivers Urban behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Sivers Urban för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Hur Sivers Urban behandlar dina personuppgifter

Sivers Urban behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som Sivers Urban har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som Sivers Urban behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

Hur dina personuppgifter skyddas

Sivers Urban har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftbehandling. I de fall Sivers Urban anlitar ett personuppgiftbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerad hos Sivers Urban har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Sivers Urban behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att ifråga om personuppgifter som Sivers Urban behandlar:

  1. begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga,
  2. begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller
  3. invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress Sibyllegatan 46 114 42 Stockholm. Behandlar Sivers Urban dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Sivers Urbans behandling av personuppgifter om dig.

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Sivers Urban på info@calgus.com