Anmälan om tilläggsinvestering

Jag har sedan tidigare en investering i fonden CALGUS och önskar nu göra följande tilläggsinvestering i fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tilläggsinvesteringsblanketten skall vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske.

För juridiska personer ska registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt kopia av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare bifogas. Kopior skall vara vidimerade.

För vanligt konto skall inbetalning av likvidbeloppet ske till bankkonto SEB 5851 10 703 54. För ISK-konto skall inbetalning av likvidbeloppet ske till bankkonto SEB 5565 10 842 66. Likvidbeloppet skall vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Beloppet skall betalas utan anmodan från Sivers Urban Fonder AB. Ange namn/firma och person-/organisationsnummer vid insättning.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts.

De fullständiga fondbestämmelserna för CALGUS redovisas i informationsbroschyr som finns tillgänglig hos Sivers Urban Fonder AB och på webbplatsen: www.siversurban.se

CALGUS är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46). Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Sivers Urban Fonder AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i CALGUS bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Avräkningsnota erhålles efter försäljning.