Om Calgus

Fonden som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag.

CALGUS är en specialfond som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Vårt mål med fonden är att ha en genomsnittlig kapitaltillväxt på 10 procent under en treårsperiod. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp. Calgus är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn sedan den 14 maj 2009.

Investeringsstrategi

Calgus är en aktiefond som i huvudsak är en svensk långfond men kan ha negativ exponering, handla med derivat eller vara helt likvid. I normalfallet har fonden 15-25 aktieinnehav, där de 10 största innehaven står för 50-70 procent av portföljen.

  • Fondbolagets förvaltning är värdeorienterad med investeringar i företag där förvaltarna bedömer att vinstutvecklingen eller tillgångarna är undervärderade.
  • Fondbolaget genomför en strukturerad bolagsanalys som ligger till grund för aktieförvaltningen som syftar till att ge en avkastning på 10 procent per år i genomsnitt med kontrollerad risk.
  • Risken i portföljen varierar med förvaltarnas övertygelse om potentialen i identifierade investeringar och uppfattningen om aktiemarknadens riktning. Detta innebär att om förvaltarna har många attraktiva investeringsidéer kommer portföljen att ha en hög exponering, sannolikt belånad, för att goda idéer ska få stort genomslag. Motsatsen gäller då förvaltarna hittar få investeringsmöjligheter, varvid fonden kan ligga likvid och nettoexponeringen kan vara negativ.
  • Fondbolaget gör egen fundamentalanalys. Analysen på de viktigaste positionerna kommer normalt att kommuniceras till andelsägarna. Analysen kommer att vara koncentrerad till stora och medelstora svenska bolag.
  • Portföljen är vanligtvis koncentrerad, där de tio största innehaven utgör cirka 50-70 procent av portföljen.
  • Calgus har en relativt hög bolagsspecifik risk. Risknivån kan variera kraftigt under ett enskilt år och förvaltarna kan arbeta med belåning. Detta gör att fonden periodvis kan svänga mer än traditionella aktiefonder.
Köp och försäljning av andelar

Köp och försäljning av andelar sker vid varje månadsskifte. Anmälan om köp ska vara fondbolaget till handa minst en bankdag innan månadsskiftet. Vid försäljning skall anmälan vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskifte. För köp av andelar skall likvid vara fondens konto tillhanda en bankdag innan månadsskiftet.

Rapporter

Fondbolaget upprättar årsberättelser och halvårsredogörelser vilka skall tillställas Finansinspektionen och de andelsägare som inte avsagt sig dessa samt finnas att tillgå hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondvärdet fastställs den sista bankdagen i varje månad och publiceras på hemsidan.

Legal information

Calgus är en svensk analysdriven specialfond som investerar på svenska börsen. Fonden förvaltas av Sivers Urban Fonder AB. Calgus står under Finansinspektionens tillsyn och beviljades tillstånd den 14 maj 2009 samt AIFM tillstånd den 30 mars 2015. 

Fondförvaltande bolag

Sivers Urban Fonder AB
Organisationsnummer:
556725-7935.
Fonden förvaltas av Carl Urban.

Policies

Hållbarhetsinformation