Investeringsstrategi

Vi strävar efter en koncentrerad portfölj som har 15 till 25 bolag, enbart noterade i Sverige, där de tio största står för 50-70 procent av värdet.


Urval

Vårt arbetssätt för att hitta investeringar består av en analys som fördjupas i tre steg. Det första steget är en översiktlig genomgång av lättillgänglig information om bolaget och branschen. I nästa steg går vi djupare med hjälp av årsredovisningar, branschstatistik samt med vad som finns i form av analyser från banker och fondkommissionärer. Är bolaget fortfarande intressant vidtar steg tre. Vi gör då om möjligt ett företagsbesök och träffar analytiker som kan bolaget väl. Vi räknar sedan återigen igenom bolaget och sätter en riktkurs, det vill säga vad vi tycker att bolaget är värt. För att köpa en aktie måste vi ha identifierat de förutsättningar som bör infrias för att aktien skall nå vår riktkurs.
När vi har bestämt oss för att köpa en aktie gör vi det ofta stegvis, för att under tiden lära oss ännu mer om bolaget. Vi bestämmer också en kurs, som ligger under inköpspris, där en försäljning av aktien skall övervägas, en så kallad stop-loss. Var den kursen sätts varierar, men den ligger oftast mellan tre och tio procent under inköpspris. Denna metod har över tiden fungerat bra i vår förvaltning. I en mycket orolig marknad med stora svängningar kan man dock ibland bli tvingad att sälja under den tänkta stop-lossnivån.

Marknadsexponering

Förutom att investera i enskilda aktier, arbetar vi även med marknadsexponering. Utifrån vår uppfattning om börsens riktning och potentialen i våra innehav, kommer aktieandelen i fonden att variera. Detta innebär att om vi har många attraktiva investeringsidéer kommer fonden att ha hög exponering och troligtvis vara belånad. Motsatsen gäller då vi hittar få investeringsidéer. Fonden kommer då att ha en låg exponering eller vara helt likvid, alternativt ha negativ exponering och öka i värde på en fallande börs.