Historik

Nedan presenteras först förvaltningen av Calgus föregångare Investment AB Urbanor, samt tidigare förvalting av egna portföljer. Calgus kommer att förvaltas med samma investeringsfilosofi och av samma förvaltare som Investment AB Urbanor. Underlaget är reviderat av Osborne Johnsson Revisionsbyrå.


Förvaltningshistorik Investment AB Urbanor

2006 – 2007

Vi var fullt investerade under hela perioden och bedömde att högkonjunkturen skulle vara längre och starkare än vad som var allmänt vedertaget. År 2006 var vi upp 26,3 procent jämfört med börsen som var upp 21,6 procent. Vartefter börsen föll under 2007 minskade våra innehav. Vi slutade året på plus 2,1 procent jämfört med börsen som var ner 3,3 procent.

2008

Under året, som var mycket oroligt på världens börser och med konkursen för Lehman Brothers i september som en av många dramatiska händelser, valde vi att ha mycket låg eller ingen exponering mot börsen. De få affärer som gjordes resulterade i en nedgång för portföljen på 6,4 procent. Stockholmsbörsen föll 39 procent.

2009

Vi gick in i året med mycket låg exponering och var inte med i april då börsen gick upp med 22 procent. Vi ökade exponeringen under sommaren och var per sista november upp 31 procent, jämfört med börsen som var upp 50 procent.


Förvaltningshistorik Calgus

2010

Calgus startades 1 januari.

Fonden steg 6,1 procent i december och året slutade 9,1 procent upp, strax under vårt mål på 10 på procent. Per sista december har vi en exponering på 95 procent ned från 107 i november.

2011

2011 var synnerligen prövande för aktieinvesterare, året slutade med en nedgång på 13 procent efter att som mest ha varit ner 25 procent den 4 oktober. Calgus tappade 15 procent och var som sämst ner 18 och hade då noll exponering i portföljen vilket innebär att ytterligare nedgång hade märkts lite i vår portfölj.

2012

Året blev mycket bra för Calgus som var upp dryga 14 procent med en genomsnittlig exponering på 42 procent. Lyckad stockpicknig och bra timing förklarar huvudelen av avkastningen. Bäst gick våra favoriter Nederman och Trelleborg som steg med 38 respektive 33 procent. Till detta kommer utdelningar på tre procent.

2013

Året började med en mycket stark börs och fortsatte på spåret från året innan då börsen var upp 14 procent. När sedan den amerikanska centralbanken meddelade att man skulle minska sina köp av diverse obligatoner, benämnt tapering, så föll börsen i maj – juni från plus 13 till noll på tre veckor. Strax ändrade sig markanden och tyckte att det var ju bra för att det innebar att konjunkturen i Amerika såg bättre ut och Stockholmsbörsen stängde året med en uppgång på 28 % procent inklusive utdelningar.

Calgus ökade med 25,4 procent efter förvaltningsarvode till fondbolaget. Sett i backspegeln var vi alldeles för försiktiga med endast 60 procent i aktier, hade vi haft allt investerat så hade uppgången varit 41 procent. Bäst gick Xano följt av Itab, Eniro och Nederman.  Exponeringen var i genomsnitt 61 procent.

2014

Under 2014 steg stockholmsbörsen 12 procent inklusive utdelningar. Året präglades av den amerikanska centralbankens förväntade höjningar av styrräntan samt av ett kraftig fallande oljepris. Någon räntehöjning kom inte utan tvärtom föll räntorna både i Amerika och i Sverige. Den amerikanska 10 åringen föll från tre till två procent och den svenska från två och en halv till en procent. Detta gör naturligtvis aktier med bra utdelning till ett intressant alternativ. Den svenska börsen fick också stöd av en kraftig kronförsvagning, euron steg från 8,80 till 9,5 eller åtta procent medan dollarn gick från 6,42 till 7,90 eller 23 procent. Detta medför naturligtvis betydande konkurrensfördelar och ordentliga valutavinser för exportindustrin.

Portföljen steg med dryga fem procent viket är under målet på 10 procent. Vår portfölj hade relativt stor andel småbolag vilka som grupp hade ett motigt år och steg med 7 procent jämfört med börsens 12 procent. Bäst gick Hemfosa, Itab, Hexatronic, Recipharm och Gränges där våra analyser fugerade väl. Tyvärr hade vi även innehav i SAS och RNB som gick dåligt och drog ned avkastningen med tre procent tillsammans. Exponeringen var 75 procent i genom snitt.

2015

Under 2015 steg börsen 10 procent inklusive utdelningar. Året präglades av den amerikanska centralbankens förväntade höjningar av styrräntan som kom i december samt oro för svag internationell konjunktur. Under året justerades de globala tillväxtprognoserna ner. Sverige fick negativ styrränta, ett historiskt tillfälle, och vår fond betalar nu 0,1 procent för innestående medel på SEB. En våldsam förändring från hösten 1992 när räntan på en statsskuldväxel låg på 22 procent innan kronan föll.

Portföljen steg med 18 procent viket är över målet på 10 procent. Vår portfölj hade en relativt stor andel av småbolag vilka som grupp också hade ett mycket bra år. Vi fick också god utveckling på våra stora och äldre innehav som vi haft i flera år. Både Nederman, Xano steg 50 procent, med Transcom strax efter, som steg med 40 procent. Bidragen från dessa tre upp gick till 4 procent respektive 3,5 procent och 3 procent. I särklass stod Evolution Gaming som steg med 250 procent och bidrog med fantastiska 6 procent till avkastningen. I genomsnitt har exponeringen varit 77 procent.

2016

Under 2016 steg börsen 9,6 procent inklusive utdelningar. Året präglades av oro för Brexit samt huruvida den svaga internationella konjunkturen skulle upprepas för femte året i rad. Mot slutet av året kom så äntligen signaler om bättre tider och de globala tillväxtprognoserna justerades upp. Donald Trump blev vald till president i USA vilket Calgus redan året innan hade bedömt som möjligt men osannolikt. Efter valet har den amerikanska börsen stigit oavbrutet, till mångas förvåning. Här hemma fortsatte den negativa styrräntan och vår fond betalar nu 0,5 procent för innestående medel på SEB. Riksbanken syftar till att få upp inflationen till 2 procent genom en svag krona. Dock verkar endast fastigheter och skuldsättning öka.

En våldsam förändring från hösten 1992 när räntan på en statsskuldväxel låg på 22 procent innan kronan föll. Portföljen steg med 20 procent (f.å.18) procent vilket är över målet på 10 procent. Vår portfölj hade en relativt stor andel av småbolag vilka som grupp också hade ett mycket bra år. Bästa innehav var också vårt största, nämligen Hexatronic som gick från 15 till 37 kr och bidrog med 7 procentenheter till avkastningen. Näst bäst gick G5 Entertainment som steg med 100 procent. Vi ökade dessutom kraftig under sommarens turbulens. Aktien bottnade på 27 kr och vårt snitt i var ca 40. Portföljbidraget från G5 blev 5 procent. Fastighetsbolaget D. Carnegie blev också en stor position som steg med 36 procent och bidrog med 4 procentenheter. Saab, Wise och Xano steg alla med ca 30 % och gav som grupp 3 procent i bidrag. I augusti inhandlades en bankposition på 10 procent som givit god avkastning.

2017

Under 2017 steg börsen 9,5 procent inklusive utdelningar. Börsen var upp 14 procent i mitten på juni och föll sedan till 4 procent upp i augusti för att hämta sig fram till nyår. Riksbanken fortsatte med sin minusränta och tillväxten i EU-området ser ut att landa på 2,4 procent, mot väntade 1,5 vid årets början, vilket är en kraftig uppjustering. Sammantaget blev 2017 det år då det äntligen tillväxten började att ta fart i Europa.

Portföljen steg med 24,5 procent (f.å. 20) procent vilket är över målet på 10 procent. Vår portfölj hade en relativt stor andel av småbolag vilka som grupp också hade ett mycket bra år. Bästa innehav var också vårt näst största, nämligen G5 Entertainment som gick från 102 till 318 kr. Näst bäst gick Evolution Gaming som steg med 124 procent, tätt följt av Hexatronic som steg 108 procent. Övriga innehav som steg kraftigt var Sportamore 70 procent, Xano 47 procent, Scandic Hotels 39 procent samt Nederman med 33 procent. Urvalet måste, som framgår av de höga talen, betecknas som osannolikt bra.