Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsrisk: en hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde.

Fonden och förvaltaren beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 och hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, till exempel genom exkludering av vissa sektorer. Detta sker utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

I enlighet med artikel 4.1 b,  i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 och hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) meddelar Förvaltaren att ett projekt inletts för att genomlysa Fondens innehav för att närmare utröna dels eventuella negativa konsekvenser av att inte integrera hållbarhetsrisker.