Hållbarhetsinformation

Fonden och Förvaltaren beaktar för närvarande inte de aspekter som kommer till uttryck i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

I enlighet med artikel 4.1 b, meddelar Förvaltaren att ett projekt inletts för att genomlysa Fondens innehav för att närmare utröna dels eventuella negativa konsekvenser av att inte integrera hållbarhetsrisker, dels för att kunna ge andelsägarna och andra intressenter en så rättvisande bild som möjligt av Fonden.