Viktig riskinformation

CALGUS är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Sivers Urban Fonder AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i CALGUS bör betraktas som en långsiktig investering.

Ytterligare information om risk finns i Bolagets informationsbroschyr.

Tvist rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Klagomålsansvarig

Advokat Christoffer Saidac
Tel: 076 000 00 84