Begäran om inlösen

Anmälan skall vara Sivers Urban Fonder AB tillhanda senast tio bankdagar före det månadsskifte försäljningen skall äga rum.

Personuppgifter

Försäljningsuppgifter

Kontouppgifter