Anmälan vanligt konto

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna teckningsanmälan och efterfrågade dokument. Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett anmälan, på grund av kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Teckning kan endast ske vid månadsskiften och anmälan skall vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Likvidbeloppet skall även vara fonden tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Beloppet skall betalas utan anmodan från Sivers Urban Fonder AB. Betalas inte beloppet i rätt tid kan inte teckning ske och beloppet kommer då att återbetalas.
Likvidbeloppet skall sättas in på bankkonto SEB 5851 10 703 54. Ange namn och/eller personnummer vid insättning.

Frågeformulär

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 måste Sivers Urban Fonder AB inhämta viss information från alla nya kunder, i syfte att uppnå större kundkännedom. Sivers Urban Fonder AB vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Frågeformuläret är nödvändigt för att vi ska kunna få registrera er som kund.

1. Passar någon av följande kategorier in på dig som kund?

  • 1.1 Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkringsförmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.
  • 1.2 Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
  • 1.3 Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
  • 1.4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel ochomfattas av motsvarande informationsskyldighet som bolag under 1.3 ovan. Om något av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till underskriften på sista sidan (punkt 9).

Om inget av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Sivers Urban Fonder AB och investera i våra produkter?
3. Vilken placeringshorisont har du?4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Sivers Urban Fonder AB kommer att uppgå till?5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Sivers Urban Fonder AB?
6. Vilket är ursprunget till de pengar du placerar?


7. Verklig huvudman

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?

8. Juridiska personer

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna).Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/ organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer ivars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

9. Skattskyldighet i USA – FATCA

Är den juridiska personen p.g.a. att företaget har sitt säte i USA eller av annan anledning skatteskyldiga i USA?

10. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade ”Politically Exposed Persons”)

Har du, verklig huvudman, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med, under de senaste 18 månaderna haft en viktig offentlig politisk funktion?

11. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Sivers Urban Fonder AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Underskrift

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Sivers Urban Fonder AB (”Bolaget”) anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn-, adress-, och bankkontoändring. Jag/ vi försäkrar att jag /vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i informationsbroschyren för CALGUS. Jag/vi bekräftar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom köpanmälan och Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/vi är införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av de företag som Bolaget outsourcat verksamhet till. Vidare är jag/vi införstådd med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personnummer som kundnummer. Härutöver är jag/vi införstådd med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss.